Industrijska zona 3 br. 15,Bijeljina 76300
info@maflexdoo.com
+ 387 55 244 600

Metalne savitljive harmonikaste cijevi

Metalne savitljive harmonikaste cijevi

Metalne savitljive harmonikaste cijevi su nepropusne cijevi koje se izrađuju specijalnim postupkom hidrauličkog formovanja od tankostjenih, glatkih, u zaštitnoj atmosferi uzdužno zavarenih cijevi.
One mogu imati rebra formirana u vidu zavojnice ili normalna na osu cijevi.
Naše cijevi tip MAFLEX N i MAFLEX S imaju rebra normalna na osu cijevi. Metalne savitljive harmonikaste cijevi zahvaljujući obliku rebara imaju povećanu otpornost na djelovanje pritiska u radijalnom pravcu,a manju u pravcu ose cijevi.
Radi povećanja otpornosti cijevi na djelovanje pritiska vrši se opletanje cijevi. Broj opleta, materijal opleta i karakteristika cijevi u zavisnosti od broja opleta su naznačene u daljem tekstu za svaki tip cijevi. Priključivanje metalnih savitljivih harmonikastih cijevi se izvodi prirubnicama, priključcima s navojem, cijevnim nastavcima itd. Spajanje priključaka sa cijevima se u zavisnosti od tipa cijevi i tipa materijala priključka izvodi zavarivanjem u zaštitnom gasu, tvrdim lemljenjem, lemljenjem srebrom i mehaničkim putem.Materijal:


Metalne savitljive cijevi obično rade u teškim eksploatacionim uslovima. One u poređenju s krutim cijevima imaju manju debljinu stijenke te zato moraju imati bolje antikorozivne osobine.
Idealan materijal za izradu metalnih savitljivih cijevi bi morao imati:
 • sposobnost obrade plastičnom deformacijom,
 • dobra svojstva čvrstoće,
 • optimalnu termičku stabilnost,
 • antikorozivne osobine,
 • pouzdanost u radu.
U principu se teško može naći materijal koji bi idealno zadovoljio sve ove zahtjeve. Zbog toga mi koristimo kvalitetne materijale koji zadovoljavaju najveći broj zahtjeva koji se traže u praksi. Naši standardni materijali su naznačeni kod svakog tipa cijevi. Moguća je izrada cijevi i od drugih materijala, ali je to uslovljeno količinama.

Materijal koji se koristi:
Nerđajući austenitni čelik , materijal
 • W.Nr. 1.4571 ( AiSi 316 Ti),
 • W. Nr. 1.4401 ( AiSi 316),
 • W. Nr. 1.4404 ( AiSi 316L),
 • W. Nr. 1.4541 ( AiSi 321).

Primjena:

 • apsorbovanje pomjeranja (kretanje jednog ili oba priključka cijevi su velike amplitude, a niske frekvencije),
 • apsorbovaanje vibracija (kretanja su s malom amplitudom i visokom frekvencijom)
 • apsorbovanje termičkih širenja cjevovoda,
 • kompezovanje nesaosnosti krutih cjevovoda,
 • apsorbovanje ugaonih pomjeranja.

Definicija i objasnjenje karakteristika cijevi:


Nazivni prečnik cijevi (DN)
u skladu sa ISO 6708 je brojna oznaka veličina koja je zajednička za sve komponente u cijevnom sistemu. Nazivni prečnik je prikladan okrugao broj za referente namjene i ne mora biti jednak stvarnom unutrašnjem prečniku cijevi.
Unutrašnji prečnik cijevi (d 1)
se odnosi na slobodni presjek cijevi u većini slučajeva je jednak nazivnom prečniku cijevi.
Spoljašnji prečnik cijevi:
to je prečnik koji se dobija mjerenjem cijevi preko rebara kod neopletenih (d 2) odnosno preko opleta kod opletenih cijevi (d 3).
Broj opleta
Cijevi se opliću radi povećanja otpornosti na pritisak i radi zaštite od mehaničkih oštećenja. Opletanje se izvodi sa jednim ili dva opleta. Cijevi namijenje za vakumske primjene se normalno ne opleću
Nazivna dužina (NL)
je dužina cijevi između dvije fiksne tačke
Nazivni pritisak (NP) ili radni pritisak
je maksimalni pritisak koje cijevi mogu izdržati u radu pri sobnoj temperaturi (20°C) i strujanjima fluida bez kolebanja pritiska i bez prisustva vibracija. Nazivni pritisak se utvrđuje kao četvrtina vrijednosti kidajućeg pritiska tj. NP= Kidajuci pritisak / 4 Ukoliko su cijevi izložene termičkim naprezanjima tj. ukoliko rade s temperaturama višim od sobne nazivni pritisak cijevi na ovim temperaturama (Pdop) je manji. Pdop=NP x Kt
Minimalni radijus savijanja
je minimalni radijus krivine ose cijevi koji se dozvoljava u toku eksploatacije cijevi. Određuje se na osnovu mjerenja i računanja. U tabelama je dat dvojako: prvo statički za slučajeve samo jednog savijanja i drugo kao dinamički za višestruka savijanja u toku rada. Radijus savijanja cijevi u radnom položaju mora biti veći ili jednak minimalnom radijusu savijanja datom u tabelama. Radijus savijanja cijevi, takođe, bitno utiče na radni vijek cijevi. Povećanjem radijusa savijanja povećava se i radni vijek cijevi.
Masa cijevi
data je u tabelama. Utvrđena je računskim putem i mjerenjima. Moguća su variranja u dozvoljenim granicama +-10%.
Maksimalna dozvoljena radna temperatura
je najniža od maksimalno dozvoljenih radnih temperatura nekog od sastavnih elemenara sklopa cijevi:
 • materijala cijevi
 • metode spajanja priključka i cijevi
 • materijala priključka
 • metode priključivanja itd.

Radne temperature za cijevi bez priključaka su date kod svakog tipa cijevi.

Kontrola kvaliteta i atesti:

Kontrola kvaliteta je od izuzetnog značaja posebno kada se ima u vidu specifičnost savitljivih cijevi kako u pogledu proizvodnje tako i u pogledu eksploatacije.
Kontrola materijala
Kvalitetni materijali su jedan od osnovnih faktora za proizvodnju kvalitetnih metalnih savitljivih harmonikastih cijevi. Stoga mi poklanjamo izuzetnu pažnju konstantnom snabdjevanju kvalitetnim materijalima od renomiranih evropskih proizvođača. Svi materijali moraju biti snabdjeveni odgovarajućim certifikatima kao što je certifikat u skladu s EN10204-3.1. Bez obzira na to mi pri preuzimanju materijala imamo mogućnost da vršimo ispitivanja hemiskih i mehaničkih karakteristika, otpornosti na interkristalnu koroziju, itd.
Kontrola proizvodnog procesa
Značajna pažnja se pridaje kontroli tačnosti dimenzija i pažljivoj obradi materijala u procesu proizvodnje. Osnovni materijal od kojeg se cijevi izrađuju u procesu hidrauličnog formovanja trpi znatna naprezanja, ali je ovo istovremeno i vrlo pouzdano testiranje materijala.
Ispitivanje nepropustivosti
ima za cilj da se provjeri zaptivenost cijevi. Ovo ispitivanje se može izvesti kao pneumatsko ili vakumsko. Pneumatsko ispitivanje nepropusnosti se vrši vazduhom ili azotom pod vodom. Ispitivanje azotom je skuplje, a vrši se kod cijevi koje provode gasovite ili vrlo tečne medije. Prilikom ovih ispitivanja cijevi se podvrgavaju pritisku koji je jednak 10% radnog pritiska ili 2 bara minimalno.Vakumsko ispitivanje se primjenjuje samo u posebnim slučajevima, jer ono znatno povećava cijenu cijevi pa stoga ono mora biti predmet posebnog dogovora.
Ispitivanje hidrauličnim pritiskom
Ovo ispitivanje se izvodi u svrhu provjere izrađenih cijevi a može biti kao:
 • ispitivanje pod ispitnim hidrauličnim pritiskom ili
 • ispitivanje pod pneumatskim ispitnim pritiskom.

Ispitivanje podm ispitnim hidrauličnim pritiskom se izvodi na cijevima u statičnom i pravolinijskom položaju na sobnoj temperaturi. Ispitni pritisak iznosi 1,5 puta maksimalni dozvoljeni radni pritisak. Ispitni fluid, izuzev ako drugačije nije ugovoreno, je voda. Ispitni pritisak se održava dovoljno vremena da bi se omogućilo vizuelno ispitivanje svih spoljnih površina. Ispitivanje pod pneumatskim ispitnim pritiskom se izvodi pod istim uslovima kao i prethodno
s tom razlikom što ispitni fluid nije tečan već gasovit. Pneumatsko ispitivanje je znatno opasnije od hidrauličkog zbog toga što bilo koji prečnik cijevi prilikom ispitivanja u slučaju pucanja može prouzrokovati jaku eksploziju. Stoga se ono primjenjuje samo u izuzetnim slučajevima i uz poseban dogovor.
Atesti
Prijemne kontrole izvodimo ili mi ili stručnjaci specijaliziranih agencija zavisno od zahtjeva kupca. Zavisno od tipa primjene kontrole koja se ugovori izdaju se odgovarajuće potvrde kojima se potvrđuju izvršena ispitivanja. Ove potvrde se izdaju u skladu s relevantnim standardom EN10204. Ukoliko se od strane kupca ne naznači željeni tip mi uobičajeno izdajemo potvrdu u skladu s EN10204-3.1.

Instaliranje:

Naše cijevi su vrlo specifični proizvodi. Pouzdane su u radu, ali uz uslov da se, pored pravilnog izbora, i pravilno instaliraju.
Pravilno rukovanje
S obzirom na relativno tanke materijale od kojih su cijevi izradene, nužno je da se pažljivo postupa sa cijevima kako se ne bi već prije upotrebe ostetile. Cijevi se u skladištu moraju držati u opruženom stanju ili savijene u kotur sa radijusom savijanja većim od minimalno dozvoljenog. Pri prenošenju, ne bi trebalo da se cijevi vuku po patosu ili preko ostrih ivica.
Pravilan izbor dužine
Pravilno izabrana dužina je veoma značajna. Prekratka cijev ne daje potrebnu savitljivost već se ponaša kao kruta cijev. Osim ovoga cijev se može relativno brzo oštetiti u blizini priključka. Preduga cijev ne samo što je nepotrebna investicija već može biti uzrok brzog stradanja cijevi u radu. Pri određivanju dužine koristite se našim preporukama, a tamo gdje niste sigurni konsultujte se sa nama.
Dopustivi radijus savijanja se mora poštovati
Nepoštovanje dovodi do brzog propadanja cijevi. Takođe se moraju poštovati upute koje se odnose na pritiske, temperature itd.
Naprezanje bez uvrtanja
Naše savitljive cijevi se smiju podvrgavati samo savijanjima. Torziona naprezanja se zbog toga moraju izbjegavati . Ovo je u najvećem broju slučajeva moguće ostvariti pogodnim instaliranjem cijevi. U slučaju pomjeranja u toku rada, neophodno je da se cijev montira tako da njena osa i pravac njenog pomjeranja budu u istoj ravni.


Besplatno upustvo za instalaciju možete preuzeti na dnu ove stranice u vidu PDF-a ili klikom ovde.


MAFLEX - N

Konstrukcija:
Potpuno metalna jednostjena savitljiva cijev izrađena hidrauličkim postupkom od glatke uzdužno zavarene cijevi.
Profil:
Harmonika sa nesabijenim paralelnim rebrima.
Materijal:
Nerđajući austenitni čelik , materijal
 • W.Nr. 1.4571 ( AiSi 316 Ti),
 • W. Nr. 1.4401 ( AiSi 316),
 • W. Nr. 1.4404 ( AiSi 316L),
 • W. Nr. 1.4541 ( AiSi 321).
Oplet Nerđajuća čelična žica materijal
 • W.Ne. 1.4301 ( AiSi 304).
Priključci:
Prirubnice, priključci s navojem, cijevni nastavci,holenderi, kamlok spojke, niplovi, okretne navrtke...
Dimenzije:
DN 10 do DN 150.
Pritisci:
105 bar maksimalno. Zavisno od nazivnog prečnika, broja opleta, temperature itd
Temperatura:
- 196 º C do 600 º C
Primjena:
Provođenje tečnosti i gasova pod pritiskom i potpritiskom . Pošto su izrađene od nerđajućeg čelika mogu se primjenjivati i u slucajevina kada se radi o korozivnim fluidima i atmosferama . Kompezujući elementi za apsorbovanje, pomjeranja, vibracija, termičkih širenja, kompezovanje nesaosnosti krutih cjevovoda i slično.
Radni pritisak (Pr), dat u tabeli (u pdf-u), je maksimalni dozvoljeni radni pritisak na sobnoj temperaturi. Maksimalni dozvoljeni radni pritisak na temperaturama višim od sobne se računa po formuli: Prt=Pr x kt (bar)


RADNA TEMPERATURA t(C)
20 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
REDUCIONI KOEFICIJENT kt(-) 1 0.95 0.88 0.83 0.79 0.75 0.72 0.68 0.64 0.61 0.59 0.57


MAFLEX - S

Konstrukcija:
Potpuno metalna jednozidna savitljiva cijev izrađena hidrauličkim postupkom od glatke uzdužno zavarene cijevi.
Profil:
Harmonika sa sabijenim paralelnim rebrima (omega profil).
Materijal:
Nerđajući austenitni čelik , materijal
 • W.Nr. 1.4571 ( AiSi 316 Ti),
 • W. Nr. 1.4401 ( AiSi 316),
 • W. Nr. 1.4404 ( AiSi 316L),
 • W. Nr. 1.4541 ( AiSi 321).
Oplet Nerđajuća čelična žica materijal
 • W.Ne. 1.4301 ( AiSi 304).
Priključci:
Prirubnice, priključci s navojem, cijevni nastavci, holenderi, kamlok spojke, niplovi, okretne navrtke...
Dimenzije:
DN 10 do DN 150.
Pritisci:
105 bara maksimalno u zavisnosti od nazivnog prečnika, broja opleta, temperature itd.
Temperatura:
- 196 º C do 600 º C
Primjena:
Provođenje tečnosti i gasova pod pritiskom . Pošto su izrađene od nerđajućeg čelika mogu se primjenjivati i u slučajevima kada se radi o korozivnim fluidima i atmosferama . Kompezujući elementi za apsorbovanje, pomjeranje, vibracije, termička širenja, kompezovanje nesaosnosti krutih cjevovoda i slično. Slučajevi kada je potrebna veća savitljivost od savitljivosti koju ima cijev Panaflex N. Slučajevi težih opterećenja na vibracije.

Radni pritisak (Pr), dat u tabeli, je maksimalni dozvoljeni radni pritisak na sobnoj temperaturi. Maksimalni dozvoljeni radni pritisak na temperaturama višim od sobne se računa po formuli:
Prt=Pr x kt (bar)


RADNA TEMPERATURA t(C)
20 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
REDUCIONI KOEFICIJENT kt(-) 1 0.95 0.88 0.83 0.79 0.75 0.72 0.68 0.64 0.61 0.59 0.57


OPLETI - panciri, metalna zaštita

Konstrukcija:
Oplet okruglog presjeka s dvonagibnim presjekom. Mogu biti sa oštrim ili tupim uglom opletanja
Profil:
Harmonika sa sabijenim paralelnim rebrima (omega profil).
Materijal:
 • Nerđajuča čelična žica x5 Cr Ni 189 po DIN 17440 materijal broj 1.4301 AISI 304.
 • Svjetlo bronzana žica,
 • Čelična pocinčana žica,
 • Drugi materijali kao što su: bakar, poliesterski konac itd.
Dimenzije:
Unutrašnji prečnik opleta od 4 do 174 mm.
Primjena:
Opletanje metalnih ,gumenih i plastičnih savitljivih cijevi zbog mehaničke zaštite i povečanja otpornosti na djelovanje unutrašnjeg pritiska.
Opletanje cijevi i kablova radi zaštite i otklanjanja smetnji.
Opleti bez jezgra za specijalne namjene.


TIP OPLETA MATERIJAL
DOPUŠTENA RADNA TEMPERATURA
11 Čelična pocinčana žica
250º C
12 Nerđajuća čelična žica 400º C
33 Svjetla bronzana žica 250º C


PRIKLJUČCI

Odgovara za tip cijevi : MAFLEX-N i MAFLEX-S
Mjere prema DIN, ASA ili drugim važećim standardima
Način spajanja cijevnog završetka i cijevi: ZAVARENO ili TVRDO LEMLJENO
Napomena: Nazivni pritisci NP odgovaraju samo za cijevne nastavke.

TIP
PRIKLJUČKA
MATERIJAL
CIJEVNOG PRIKLJUČKA
DOP. RADNA
TEMPERATURE
NC 12 M Čelik 400° C
NC 22 M Nerđajući čelik 600° C
NP (bar) 160 100 40
DN 10 12 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
d 17,2 21,3 21,3 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3
l 1 55 60 60 60 65 65 70 70 75 80 85 90 95
l 75 80 80 80 85 85 90 90 95 120 125 130 135
s 1,8 2 2 2,3 2,6 2,6 2,6 2,9 2,9 3,2 3,6 4 4,5

Odgovara za tip cijevi : MAFLEX-N i MAFLEX-S
Mjere prema DIN, ASA ili drugim važećim standardima
Način spajanja cijevnog završetka i cijevi: ZAVARENO ili TVRDO LEMLJENO

TIP
PRIKLJUČKA
MATERIJAL
CIJEVNOG PRIKLJUČKA
DOP. RADNA
TEMPERATURE
NCN 12 M Čelik 400° C
NCN 22 M Nerđajući čelik 600° C
DN 10 12 15 20 25 32 40 50 65 80 100
D 17,2 21,3 21,3 26,9 33,7 42,4 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3
d G 3/8" G 1/2" G 1/2" G 3/4" G 1" G 1 1/4" G 1 1/2" G 2" G 2 1/2" G 3" G 4"
l1 30 40 40 40 50 55 60 65 75 75 95
l 40 52 54 55 70 75 85 95 105 105 125

Odgovara za tip cijevi : MAFLEX-N i MAFLEX-S
Način spajanja: ZAVARENO ili TVRDO LEMLJENO
Napomena: Nazivni pritisak vrijedi samo za priključak.

TIP
PRIKLJUČKA
MATERIJAL
CIJEVNOG PRIKLJUČKA
DOP. RADNA
TEMPERATURA
PČU 12 S Čelik 400° C
PČU 22 S Nerđajući čelik 600° C
PČU 43 M Mesing 250° C
PČU 53 T TeL (Temper liv) 300 °C
NP (bar) 100 63
DN 10 12 15 20 25 32 40 50
d Rp 3/8" Rp 1/2" Rp 5/8" Rp 3/4" Rp 1" Rp 1 1/4" Rp 1 1/2" Rp 2"
OK 22 27 27 32 41 46 55 65
l 1 20 23 23 27 32 35 37 39
l 40 43 43 47 52 55 57 59

Odgovara za tip cijevi : MAFLEX-N i MAFLEX-S
Način spajanja: ZAVARENO ili TVRDO LEMLJENO

TIP
PRIKLJUČKA
MATERIJAL
CIJEVNOG PRIKLJUČKA
DOP. RADNA
TEMPERATURA
PČS 12 S Čelik 400° C
PČS 22 S Nerđajući čelik 600° C
PČS 43 M Mesing 250° C
PČS 53 T TeL (Temper liv) 300 °C
DN 10 12 15 20 25 32 40 50 65 80
d Rp 3/8" Rp ½" Rp 1/2" Rp 3/4" Rp 1" Rp 1 1/4" Rp 1 1/2" Rp 2" Rp 2 1/2" Rp 3"
OK 22 27 27 32 41 50 55 70 85 100
l 1 23 28 28 33 40 43 47 50 55 65
l 43 48 48 53 60 63 67 70 75 105

Odgovara za tip cijevi : MAFLEX-N i MAFLEX-S
Način spajanja: ZAVARENO ili TVRDO LEMLJENO
Napomena: Nazivni pritisak NP vrijedi samo za priključke.

TIP
PRIKLJUČKA
MATERIJAL
CIJEVNOG PRIKLJUČKA
DOP. RADNA
TEMPERATURA
PORU 12 S Čelik 400° C
PORU 22 S Nerđajući čelik 600° C
PORU 43 M Mesing 250° C
NP (bar) 100 63 40 20
DN 10 12 15 20 25 32 40 50 65 80
d G 3/8" G 1/2" G 1/2" G 3/4" G 1" G 1 1/4" G 1 1/2" G 2" G 2 1/2" G 3"
OK 22 27 30 32 41 46 55 65 80 95
a 38 40 40 44 47 50 50 52 55 55
l 58 60 60 64 67 70 70 72 75 95

Odgovara za tip cijevi : MAFLEX-N i MAFLEX-S
Način spajanja: ZAVARENO ili TVRDO LEMLJENO
Napomena: Dimenzije za ovaj tip priključka su date u donjoj tabeli.

TIP
PRIKLJUČKA
MATERIJAL
CIJEVNOG PRIKLJUČKA
DOP. RADNA
TEMPERATURA
POKU 12 S Čelik 400° C
POKU 22 S Nerđajući čelik 600° C
POKU 43 M Mesing 250° C
DN 10 12 15 20 25 32 40 50 65 80
d G 3/8" G 1/2" G 1/2" G 3/4" G 1" G 1 1/4" G 1 1/2" G 2" G 2 1/2" G 3"
OK 22 27 30 32 41 46 55 65 80 95
a 33 40 40 44 47 50 50 52 55 55
l 58 60 60 64 67 70 70 72 75 95

Odgovara za tip cijevi : MAFLEX-N i MAFLEX-S
Holender-Kombinovana spojka sa cijevnim navojem
Zaptivanje metal – metal sa koničnim nalijeganjem.
Način spajanja: zavareno ili tvrdo lemljeno
Napomena: Dimenzije holendera su date u donjoj tabeli.

TIP
PRIKLJUČKA
MATERIJAL
CIJEVNOG PRIKLJUČKA
DOP. RADNA
TEMPERATURA
POKU2 12 S Čelik 400° C
POKU2 22 S Nerđajući čelik 600° C
POKU2 43 M Mesing 250° C
POKU2 53 T TeL (Temper liv) 300 °C
DN 10 12 15 20 25 32 40 50
d Rp 3/8" Rp 1/2" Rp 1/2" Rp 3/4" Rp 1" Rp 1 1/4" Rp 1 1/2" Rp 2"
OK 32 46 46 50 55 70 75 90
l 1 45 48 48 52 58 65 70 78
l 65 68 68 72 78 85 90 98

Odgovara za tip cijevi : MAFLEX-N i MAFLEX-S
Holender- kombinovana spojka sa spoljnim cijevnim navojem
Zaptivanje metal – metal sa koničnim nalijeganjem.
Način spajanja: zavareno ili tvrdo lemljeno

TIP
PRIKLJUČKA
MATERIJAL
CIJEVNOG PRIKLJUČKA
DOP. RADNA
TEMPERATURA
POKS 12 S Čelik 400° C
POKS 22 S Nerđajući čelik 600° C
POKS 43 M Mesing 250° C
POKS 53 T TeL (Temper liv) 300 °C
DN 10 12 15 20 25 32 40 50
d Rp 3/8" Rp 1/2" Rp 1/2" Rp 3/4" Rp 1" Rp 1 1/4" Rp 1 1/2" Rp 2"
OK 32 46 46 50 55 70 75 90
l 1 58 66 66 72 80 90 95 106
l 78 86 86 92 100 110 115 126

Odgovara za tip cijevi : MAFLEX-N i MAFLEX-S
Mjere prema DIN standardima
Način spajanja: ZAVARENO

TIP PRIKLJUČKA MATERIJAL
PRIRUBNICE
DOP. RADNA
TEMPERATURA
NP 2,5 NP 6 NP 10 NP 16 NP 25 NP 40
FPD 12 A FPD 12 B FPD 12 C FPD 12 D FPD 12 E FPD 12 F Čelik 400 ° C
FPD 22 A FPD 22 B FPD 22 C FPD 22 D FPD 22 E FPD 22 F Nerđajući  čelik 600 ° C
DN NP D D3 Dk Br. rupa d h1 y l
20 2, 5, 6 90 50 70 4 11,5 2 14 32
10, 16 105 58 80 4 14 2 18 32
25, 40 105 58 80 4 14 2 20 32
25 2, 5, 6 100 60 80 4 11,5 2 14 35
10, 16 115 68 90 4 14 2 18 35
25, 40 115 68 90 4 14 2 20 35
32 2, 5, 6 120 70 90 4 14 2 14 35
10, 16 140 78 105 4 18 2 18 35
25, 40 140 78 105 4 18 2 20 35
40 2, 5, 6 130 80 100 4 14 3 14 38
10, 16 150 88 115 4 18 3 18 38
25, 40 150 88 115 4 18 3 20 38
50 2, 5, 6 140 90 110 4 14 3 14 38
10, 16 165 102 125 4 18 3 18 38
25, 40 165 102 125 4 18 3 20 38
65 2, 5, 6 160 110 130 4 14 3 14 38
10, 16 185 122 145 4 18 3 18 38
25, 40 185 122 145 8 18 3 22 38
80 2, 5, 6 190 128 150 4 18 3 16 42
10 200 138 160 4 18 3 20 42
16 200 138 160 8 18 3 20 42
25, 40 200 138 160 8 18 3 24 42
100 2, 5, 6 210 148 170 4 18 3 16 45
10, 16 220 158 180 8 18 3 20 45
25, 40 235 162 190 8 23 3 24 45
125 2, 5, 6 240 178 200 8 18 3 18 54
10, 16 250 188 210 8 18 3 22 54
150 2, 5, 6 265 202 225 8 18 3 18 54
10, 16 285 212 240 8 23 3 22 54

Odgovara za tip cijevi : MAFLEX-N i MAFLEX-S
Mjere prema ASA standardima
Način spajanja: ZAVARENO

TIP PRIKLJUČKA MATERIJAL
PRIRUBNICE
DOP. RADNA
TEMPERATURA
ASA 150 Lb ASA 300 Lb
FPA 12 A FPA 12 B Čelik 400 ° C
FPA 22 A FPA 22 B Nerđajući  čelik 600 ° C
DN Tip D D3 Br. rupa d h1 y l
20 150 Lb 108 51 4 16 6,4 20,5 49
300 Lb 124 51 4 19 6,4 22,5 49
25 150 Lb 117,5 63,5 4 16 6,4 22,5 51
300 Lb 124 63,5 4 19 6,4 24 51
32 150 Lb 127 73 4 16 6,4 24 53
300 Lb 133,5 73 4 19 6,4 25,5 53
40 150 Lb 152,5 92 4 16 6,4 25,5 57
300 Lb 155,5 92 4 22 6,4 27 57
50 150 Lb 178 105 4 19 6,4 28,5 62
300 Lb 165 105 8 22 6,4 28,5 62
65 150 Lb 190,5 127 4 19 6,4 30 67
300 Lb 190,5 127 8 22 6,4 32 67
80 150 Lb 228,5 157 8 19 6,4 30 75
300 Lb 228,5 157 8 22 6,4 35 75
100 150 Lb 254 185,5 8 19 6,4 30 80
300 Lb 254 185,5 8 22 6,4 38 80
125 150 Lb 279,5 216 8 22 6,6 35 131
300 Lb 279,5 216 8 22 6,6 35 131
150 150 Lb 343 270 8 22 7,1 36,5 149
300 Lb 343 270 8 22 7,1 36,5 149

Odgovara za tip cijevi : MAFLEX-N i MAFLEX-S
Mjere prema DIN standardima
Način spajanja fiksnog dijela uz cijev: ZAVARENO

TIP PRIKLJUČKA MATERIJAL DOP. RADNA
TEMPERATURA
NP 2,5 NP 6 NP 10 NP 16 NP 25 NP 40 FIKSNI DIO
UZ CIJEV
OKRETNI DIO
(PRIRUBNICA)
OPD 12 G OPD 12 H OPD 12 I OPD 12 J OPD 12 K OPD 12 L Čelik Čelik 400 °C
OPD 33 G OPD 33 H OPD 33 I OPD 33 J OPD 33 K OPD 33 L Nerđajući čelik Čelik 400° C
OPD 22 G OPD 22 H OPD 22 I OPD 22 J OPD 22 K OPD 22 L Nerđajući čelik Nerđajući čelik 600 °C
DN NP D D3 Dk Broj rupa d h1 y l
20 2, 5, 6 90 50 70 4 11,5 2 10 32
10, 16 105 58 80 4 14 2 14 32
25, 40 105 58 80 4 14 2 16 32
25 2, 5, 6 100 60 80 4 11,5 2 12 35
10, 16 115 68 90 4 14 2 16 35
25, 40 115 68 90 4 14 2 16 35
32 2, 5, 6 120 70 90 4 14 2 12 35
10, 16 140 78 105 4 18 2 16 35
25, 40 140 78 105 4 18 2 16 35
40 2, 5, 6 130 80 100 4 14 3 12 38
10, 16 150 88 115 4 18 3 16 38
25, 40 150 88 115 4 18 3 16 38
50 2, 5, 6 140 90 110 4 14 3 12 20
10, 16 165 102 125 4 18 3 16 20
25, 40 165 102 125 4 18 3 16 20
65 2, 5, 6 160 110 130 4 14 3 12 20
10, 16 185 122 145 4 18 3 16 20
25, 40 185 122 145 8 18 3 18 20
80 2, 5, 6 190 128 150 4 18 3 14 40
10 200 138 160 4 18 3 16 40
16 200 138 160 8 18 3 16 40
25, 40 200 138 160 8 18 3 18 40
100 2, 5, 6 210 148 170 4 18 3 14 40
10, 16 220 158 180 8 18 3 16 40
25, 40 235 162 190 8 22 3 20 40
125 2, 5, 6 240 178 200 8 18 3 14 40
10, 16 250 188 210 8 18 3 18 40
150 2, 5, 6 265 202 225 8 18 3 14 40
10, 16 285 212 240 8 22 3 18 40

Odgovara za tip cijevi : MAFLEX-N i MAFLEX-S
Mjere prema DIN standardima
Način spajanja fiksnog dijela uz cijev: ZAVARENO

TIP PRIKLJUČKA MATERIJAL
PRIRUBNICE
DOP. RADNA
TEMPERATURA
ASA 150 Lb ASA 300 Lb
OPA 12 A OPA 12 B Čelik 400 ° C
OPA 22 A OPA 22 B Nerđajući  čelik 600 ° C
DN Tip D D3 Br. rupa d h1 y l
20 150 Lb 108 51 4 16 1,6 12,5 52
300 Lb 124 51 4 19 1,6 16 52
25 150 Lb 117,5 63,5 4 16 1,6 14,5 56
300 Lb 124 63,5 4 19 1,6 17,5 56
32 150 Lb 127 73 4 16 1,6 16 57
300 Lb 133,5 73 4 19 1,6 19 57
40 150 Lb 152,5 92 4 16 1,6 17,5 62
300 Lb 155,5 92 4 22 1,6 20,5 62
50 150 Lb 178 105 4 19 1,6 19 64
300 Lb 165 105 8 22 1,6 22 64
65 150 Lb 190,5 127 4 19 1,6 22 70
300 Lb 190,5 127 8 22 1,6 25,5 70
80 150 Lb 228,5 157 8 19 1,6 24 70
300 Lb 228,5 157 8 22 1,6 28,5 70
100 150 Lb 254 185,5 8 19 1,6 24 76
300 Lb 254 185,5 8 22 1,6 31,5 76
125 150 Lb 279,5 216 8 22 1,6 24 76
300 Lb 279,5 216 8 22 1,6 35 76
150 150 Lb 343 270 8 22 1,6 25,5 79
300 Lb 343 270 8 22 1,6 36,5 79

Odgovara za tip cijevi : MAFLEX-N i MAFLEX-S
Mjere prema DIN, ASA ili drugim važećim standardima
Način spajanja fiksnog dijela uz cijev: ZAVARENO
Dimenzije same prirubnice izrađujemo shodno DIN, ASA ili drugim katalozima za te prirubnice ili u skladu sa zahtijevom kupca.
Muški adapter tip A sa unutrašnjim navojem BSP

TIP
PRIKLJUČKA
MATERIJAL
CIJEVNOG PRIKLJUČKA
DOP. RADNA
TEMPERATURA
MAUN Nerđajući čelik AISI 316L 600° C
NP (bar) 16 14 7
DN 12 20 25 32 38 50 65 80 100
d G 1/2" G 3/4" G 1" G 1 1/4" G 1 1/2" G 2" G 2 1/2" G 3" G 4"


Ženska spojnica tip B sa spoljnim navojem BSP

TIP
PRIKLJUČKA
MATERIJAL
CIJEVNOG PRIKLJUČKA
DOP. RADNA
TEMPERATURA
ZSSNB Nerđajući čelik AISI 316L 600° C
NP (bar) 16 14 7
DN 12 20 25 32 38 50 65 80 100
d Rp 1/2" Rp 3/4" Rp 1" Rp 1 1/4" Rp 1 1/2" Rp 2" Rp 2 1/2" Rp 3" Rp 4"


Ženska spojnica sa nastavkom tip C

TIP
PRIKLJUČKA
MATERIJAL
CIJEVNOG PRIKLJUČKA
DOP. RADNA
TEMPERATURA
ZSNC Nerđajući čelik AISI 316L 600° C
NP (bar) 16 14 7
DN 12 20 25 32 38 50 65 80 100


Ženska spojnica tip D sa unutrašnjim navojem BSP

TIP
PRIKLJUČKA
MATERIJAL
CIJEVNOG PRIKLJUČKA
DOP. RADNA
TEMPERATURA
ZSUND Nerđajući čelik AISI 316L 600° C
NP (bar) 16 14 7
DN 12 20 25 32 38 50 65 80 100
d G 1/2" G 3/4" G 1" G 1 1/4" G 1 1/2" G 2" G 2 1/2" G 3" G 4"


Muški adapter tip F sa spoljnim navojem tip BSP

TIP
PRIKLJUČKA
MATERIJAL
CIJEVNOG PRIKLJUČKA
DOP. RADNA
TEMPERATURA
MASNF Nerđajući čelik AISI 316L 600° C
NP (bar) 16 14 7
DN 12 20 25 32 38 50 65 80 100
d Rp 1/2" Rp 3/4" Rp 1" Rp 1 1/4" Rp 1 1/2" Rp 2" Rp 2 1/2" Rp 3" Rp 4"

SMS 63, Loptasti priključak, cijevni nastavci sa specijalnim izvedbama

Besplatno upustvo za montažu naših cijevi.